از سال 1319

اگرچه کنجد به‌عنوان یک فرآورده پایدار در برابر بی‌آبی شناخته می‌شود اما از آنجاکه بیشتر در مناطق گرم و نیمه گرم کشت می‌شود. رطوبت ناشی از تبخیر در این منطقه بالا است. در نتیجه توجه به آبیاری این گیاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. و در صورت کم‌آبی، گیاه کم محصول و دچار بیماری می‌شود.