از سال 1319

ترکیبات شیمیایی انواع کنجدها بر اساس شرایط محیطی از جمله شرایط کاشت، داشت و برداشت مختلف است. همچنین شرایط اقلیمی و نوع آبیاری می‌تواند بر نوع ترکیبات کنجدها تأثیرگذار باشد. دانه‌های سفیدرنگ نسبت به دانه‌­های تیر­ه­رنگ روغن کم‌تری دارند. همچنین کنجدهایی که در ارتفاعات بالاتر کاشته می‌شوند در قیاس با کنجدهای کاشته شده در ارتفاعات پایین‌تر‌ اندازه‌ی کوچکتری دارند.