از سال 1319

زمان بهینه برای برداشت کنجد بسیار مهم است به‌گونه‌ای اگر عملیات برداشت کمی زودتر یا دیرتر از زمان بهینه صورت گیرد موجب کاهش بازدهی می‌شود. این زمان به‌طورمعمول 80 تا 150 روز پس از کاشت است.