از سال 1319

پروتئین کنجد از لحاظ کیفیت بی همتا است. عدم وجود بازدارنده های تریپسین و میزان بالای آمینو اسیدهای گوگرد دار مانند تریپتوفان برای بدن بسیار مفید است و از این لحاظ منبعی سرشار از پروتئین برای ورزشکاران در رشته های بدنسازی و آمادگی جسمانی به شمار می آید.