از سال 1319

بله، در شروع تغذیه تکمیلی کودکان افزودن کنجد آسیاب شده و تهیه حریره کنجد در کنار حریره بادام نیازهای کودک را برطرف خواهد کرد و در کودکان بزرگتر جایگزین کردن کنجد و بیسکوییت‌های کنجدی به جای میان وعده‌های بی‌ارزش مانند پفک بسیار مفیدتر و سالم‌تر و دارای ارزش غذایی بیشتری خواهد بود.