از سال 1319

نقطه دود یا Smoke Point در روغن‌ها، همان دمایی است که باعث ایجاد تغییر در ترکیب روغن می‌شود، روغن دود می‌کند، می‌سوزد و باعث می‌شود تا غذا طعم نامطبوعی بگیرد. در واقع، دمای بیش از حد باعث می‌شود تا روغن تجزیه شود، ترکیب شیمایی آن تغییر کند و ماده‌ای سرطان‌زا با نام آکرولئین تولید شود.