فرآیند تولید روغن کنجد دارای سه مرحله است؛ مرحله استخراج، تصفیه و بسته‌بندی. مرحله استخراج از طریق روش‌های صنعتی و با استفاده از دستگاه‌های پرس هیدرولیک، پرس مارپیچی و استخراج صورت می‌گیرد.

مرحله دوم یعنی مرحله تصفیه روغن کنجد، به فرآیند استخراج و کیفیت روغن به دست آمده بستگی دارد و ممکن است به روش‌های فیزیکی، شیمیایی یا هر دو صورت بگیرد و در مرحله آخر روغن کنجد آماده مصرف، به منظور انجام پروسه بسته‌بندی، به دستگاه پر کن انتقال پیدا می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.