از سال 1319

روش مرطوب و خشک دو روش معمول و متداول پوست‌گیری کنجد است. در روش مرطوب،کنجد ابتدا برای مدت‌زمان مشخصی در آب خیسانده شده و سپس پوست‌گیری می‌شود و لذا مغز دانه کنجد نیز مرطوب می‌گردد اما در روش خشک ، پوست کنجد به روش سایش جدا و مغز کنجد پوست‌گیری شده خشک است