از سال 1319

دانه کنجد به دلیل دارا بودن فواید خوراکی و خواص درمانی، از دیرباز در میان نقاط پراکنده دنیا مورد استفاده قرار می گرفته است. بسیاری از محققان منشاء دانه کنجد را کشورهای خاورمیانه و بسیاری دیگر قاره آفریقا می‌دانند، اما هنوز توافقی بر سر خاستگاه دقیق آن وجود ندارد. برخی بر این باورند که منشا گیاه کنجد در قاره آفریقا و در کشور اتیوپی بوده است.