از سال 1319

از کنجد و مشتقات آن نظیر ارده استفاده های بسیاری در طبخ غذا می شود به ویژه در آسیای شرقی و خاورمیانه. در ایران نیز از کنجد در پخت هوموس، باباغنوش و انواع کیک و شیرینی و همچنین تزئین فراورده هایی نظیر انواع نانها ، بیسکوئیت ، کراکر و کیک و یا در تهیه شیرینی جاتی نظیر »ماماجیم جیم«  که مخلوطی از شیره پخته شده شکر و گلوکز و کنجد است، استفاده می گردد.