دانه‌های سفیدرنگ یا دارای رنگ روشن به‌طورمعمول درصد روغن کمتری نسبت به انواع تیره‌رنگ دارند. همچنین دانه‌های کوچکتر نسبت به دانه‌های بزرگتر روغن بیشتری دارند. از طرفی دانه‌های سخت و خشن نیز نسبت به انواع نرم روغن کمتری دارند.