از سال 1319

دانه‌های سفیدرنگ یا دارای رنگ روشن به‌طورمعمول درصد روغن کمتری نسبت به انواع تیره‌رنگ دارند. همچنین دانه‌های کوچکتر نسبت به دانه‌های بزرگتر روغن بیشتری دارند. از طرفی دانه‌های سخت و خشن نیز نسبت به انواع نرم روغن کمتری دارند.