فرآوری کنجد به‌طورمعمول شامل مراحل تمیز کردن، پوست‌گیری، بو دادن، خنک کردن، پاک کردن مجدد و جداسازی است که با توجه به نوع فرآورده و کیفیت موردنظر آن محصول، هرکدام از این مراحل می‌تواند حذف گردد.