به طور کلی می‌توان گفت که دو دسته عوامل روانی و زیستی، عملکرد سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهند.